جرایم فنی سایبری

جرایم فنی سایبری

دسترسی غیر مجاز

شنود غیر مجاز

جعل رایانه ای

تخریب اطلاعات

termination

VOIP

از کار انداختن سیستم های رایانه ای

بستن